top of page
อาคารสกาย
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบาย”) ใช้อธิบายว่า บริษัท ไอดิโอเทค จำกัด (“เรา” หรือ “บริษัท”) จัดเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บไซต์และการให้บริการออนไลน์ของเรา รวมถึง เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือการให้บริการออนไลน์อื่นๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ (รวมเรียกว่า “ไซต์”) หรือกิจกรรมการตลาดอื่นใด ดำเนินการโดยบริษัท, ผลิตภัณฑ์, ฟีเจอร์ และบริการใดๆ ทั้งหมด (รวมเรียกว่า “บริการ”) โดยนโยบายนี้ใช้กับลูกค้า พาร์ทเนอร์ เอเจนซี่ ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถใช้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึงตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ที่อยู่ทางธุรกิจ หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่รวมอยู่ในคำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทย

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราถือว่าท่านยอมรับ ให้ความยินยอม และตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายนี้แล้ว

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัทจะมีการดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุถึงตัวตนของท่าน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในฐานะตัวบุคคล ซึ่งจะดำเนินการเก็บข้อมูลเมื่อ

 • หากท่านสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดยบริษัท – ชื่อผู้ใช้ของท่าน รหัสผ่าน อีเมลล์ส่วนตัว วันเกิด เพศ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่อาศัย

 • หากท่านทำแบบสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราในทางอื่นใด – ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ข้อคิดเห็น คำติชม คำถาม หรือคำแนะนำของท่าน และข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อที่ท่านอาจสนใจ

         เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานออนไลน์โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเข้าชมไซต์ของเราหรือใช้บริการของเรา ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน ระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ ประเภทของเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมน หมายเลขระบุตัวตนคอมพิวเตอร์ (IP) เวลาที่ท่านเข้าใช้ เว็บไซต์แหล่งที่มาที่แนะนำท่านให้กับเรา หน้าเว็บเพจที่ท่านเปิด รวมถึงวันที่และเวลาในการเปิดหน้าเว็บเพจดังกล่าว การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานออนไลน์ของเราอาจมีการใช้คุกกี้และเว็บบีคอน คุกกี้คือบรรดาไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยเว็บไซต์ เหตุผลประการหนึ่งคือคุกกี้ช่วยเราในการพัฒนาไซต์ของเราและประสบการณ์ของท่าน เราใช้คุกกี้เพื่อให้เห็นว่าบรรดาพื้นที่และคุณสมบัติการใช้งานใดที่ได้รับความนิยม และเพื่อนับจำนวนการเข้าชมไซต์ของเรา เว็บบีคอนเป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจถูกใช้บนบรรดาไซต์ของเรา หรือในบรรดาอีเมลล์ของเรา เราใช้เว็บบีคอนในการส่งคุกกี้ นับจำนวนการเข้าชม ทำความเข้าใจการใช้งาน และความมีประสิทธิภาพของแคมเปญ และเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีอีเมลล์ถูกเปิดขึ้นและมีการดำเนินการบนอีเมลล์นั้น

นอกจากนี้ เราอาจจัดเก็บข้อมูลรวม หรือข้อมูลนิรนามที่ไม่ระบุตัวตนของท่านโดยตรง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ได้รับจากบุคคลภายนอก ในบางกรณี เราอาจรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล หากข้อมูลอื่น ๆ ได้รวมเข้ากับข้อมูลส่วนตัว หรือหากข้อมูลอื่น ๆ ถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจะถูกปฏิบัติโดยเราในฐานะข้อมูลส่วนบุคคล

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาเพื่อเป้าหมายในการให้บริการ เว้นแต่ท่านให้ความยินยอมให้ดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเว้นแต่เป็นการใช้ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้ หรือเปิดเผยให้แก่ท่านบนไซต์ของเราหรือโดยบริการของเรา เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • ดำเนินการและจัดการการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทของท่าน รวมถึงบัญชีของท่านและการเข้าร่วมโปรแกรมของท่าน ผ่านช่องทางใดๆ

 • เพื่อตอบคำถามของท่านที่มีต่อฝ่ายบริการลูกค้า แจ้งคำแนะนำหรือข้อความของท่านบนพื้นที่ออนไลน์ใดๆ บนไซต์ของเรา หรือกระทำการใดเพื่อตอบสนองการสอบถามหรือกิจกรรมอื่นใดบนไซต์ของท่าน หรือทางแพลทฟอร์มติดต่อลูกค้าอื่นใด

 • ข้อคำติชมหรือเข้าทำแบบสำรวจ วิจัยตลาด และ/หรือวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล หรือวัตถุประสงค์อื่นเพื่อเป้าหมายในการตรวจสอบ พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของบริการของเรา และทดสอบและพัฒนาระบบของเรา รวมถึงป้องกันการใช้บริการของเราในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

 

3. การแบ่งปันข้อมูล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้:

 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่กลุ่มบริษัท พนักงานของกลุ่มบริษัท - ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัท และเป็นผู้ที่จำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บริการที่ท่านร้องขอ (รวมบริการลูกค้าสัมพันธ์) และการตรวจสอบภายใน (การตรวจสอบบัญชี/การปฏิบัติตามข้อกำหนด)

 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตหรือได้รับการร้องขอตามกฎหมาย – เมื่อได้รับการร้องขอตามกฎหมาย เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ทางกฏหมายของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

 • การปรับโครงสร้างธุรกิจ – เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีมีการควบรวม ได้มา หรือการขายทรัพย์สิน หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดการโอนสิทธิ์หรือการถ่ายโอนทรัพย์สินทางธุรกิจของเรา หรือการส่งต่อบริการไปยังผู้ให้บริการอีกราย เราจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด

เรามอบการป้องกันที่เหมาะสม สำหรับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยเป็นไปตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เพื่อห้ามมิให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว และเพื่อดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ                            นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามโดยที่ท่านมิได้ยินยอม

4. คุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่มีลักษณะคล้ายกันอื่นๆ เพื่อให้ไซต์ทำงานได้ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้งานทุกคน เพื่อให้เราเข้าใจลูกค้าที่เข้าชมไซต์ของเราได้ดีขึ้น และช่วยให้เรานำเสนอการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องได้ คุกกี้ช่วยให้เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านเข้าดูไซต์ อาทิ ลิงค์ที่ท่านเลือก หน้าต่างๆ ที่ท่านเข้าชม เป็นต้น การมีข้อมูลคุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราทราบถึงความชอบของท่านตามสิ่งที่ท่านเคยเข้าชมก่อนหน้านี้ และสามารถนำเสนอข้อมูลในลักษณะเดียวกันให้ท่านเพิ่มเติมได้เมื่อท่านเข้าชมในคราวถัดไป

โดยปกติแล้วระบบของเราจะเริ่มใช้งานคุกกี้ในทันทีที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือเข้าถึงบริการอื่นๆ ยกเว้นในกรณีที่ท่านได้ตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน (เมื่อทำได้) ให้ปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ ในกรณีที่ท่านปิดการใช้งานคุกกี้ท่านอาจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างของเราได้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าใช้งานคุกกี้ได้จากหมวด “ช่วยเหลือ” (Help) ในบราวเซอร์ของท่าน ในกรณีที่ท่านปิดการใช้งานคุกกี้ทั้งหมดท่านอาจไม่สามารถใช้งานลูกเล่นต่างในไซต์ได้โดยสมบูรณ์

เราอาจใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อช่วยเราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านใช้งานไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

5. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบรรดาประเทศนอกประเทศไทยเพื่อไปถึงกลุ่มบริษัท รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของเราเพื่อดำเนินการให้บริการของเรา (เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา) ซึ่งจากมุมมองของหน่วยงานที่ควบคุมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยอาจมองว่ายังไม่มี “มาตรฐานที่เพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่ได้กำหนดไว้โดยหน่วยงานที่ควบคุมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย หากและเมื่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยเริ่มมีผลใช้บังคับ

 

6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายฉบับนี้จะถูกจัดเก็บไว้เพียงเท่าที่จำเป็นในระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้บริการของเรา หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงระหว่างระยะเวลาเปลี่ยนถ่าย (เช่น เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของเราเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ) หากมี

โดยหลักการ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต ภายหลังจากนั้น เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบรรดาระบบและบันทึกของเรา และ/หรือดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้

 

7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรานำมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านการปฏิบัติ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และด้านองค์การ มาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การสูญหายโดยอุบัติเหตุ การดัดแปลง และการเปิดเผย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ

 • การเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเป็นผู้จัดเก็บได้ทุกเมื่อ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราอาจขอให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม ก่อนที่เราจะจัดหาข้อมูลดังกล่าว

 • การแก้ไขข้อมูล: ท่านสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านซึ่งไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

 • การลบข้อมูล: ท่านสามารถขอให้เราลบบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

 • การจำกัดการจัดเก็บข้อมูล: ท่านสามารถขอให้เรายุติการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านได้คัดค้านการจัดเก็บข้อมูล และมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา เป็นต้น

 • การคัดค้านการจัดเก็บข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ เวลาใดก็ได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หากท่านยื่นคัดค้าน เราจะยังคงดำเนินการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่เราสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายซึ่งอยู่เหนือกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของท่าน หรือหากการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อการยืนยัน การดำเนินการ หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี

 • สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิ์ทุกเมื่อในการเพิกถอนความยินยอมของท่าน โดยต้องไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดเก็บข้อมูลของเราตามที่ท่านยินยอมก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น

 • การนำข้อมูลไปใช้ในแพลตฟอร์มหรือระบบปฎิบัติการที่แตกต่างกัน: หากเกี่ยวข้อง ท่านสามารถขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บให้แก่ท่านในรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปและสามารถใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อ่านได้ ซึ่งเราจะเป็นผู้กำหนดแต่เพียงผู้เดียว

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนตอบกลับคำขอของท่าน และจะตอบกลับภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม เราอาจไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างในบางกรณี เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ในกรณีเช่นนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ เราอาจปฏิเสธคำขอของท่านในการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากบทบัญญัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะคำขอที่มีผลต่อการดำเนินการทางบัญชีของเรา การดำเนินการเรียกร้อง การดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการป้องกันและการตรวจจับการฉ้อฉล และการเก็บรักษาข้อมูลที่ต้องกระทำ ซึ่งอาจไม่อนุญาตให้ลบข้อมูล หรือการทำข้อมูลให้เป็นนิรนาม

9. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงให้ทันสมัย แก้ไข และเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ตลอดเวลา ดังนั้น เราแนะนำให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ และตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งก่อนเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์ม โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงได้ถูกประกาศบนแพลตฟอร์มนี้

10. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เราอาจให้บริการลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งเรามิได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ เมื่อท่านใช้ลิงก์เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์บุคคลที่สาม ท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและวิธีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งอาจแตกต่างจากของเรา ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดการใช้งาน วิธีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เราให้บริการลิงก์แก่ท่าน ก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นั้นๆ

11. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือวิธีการรักษาความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อ บริษัท ไอดิโอเทค จำกัด เลขที่ 18 ซอยอุดมสุข 13 ถนน สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนาเหนือ กทม 10260  โทร:02-743-7099

bottom of page