top of page

HOLABOT

หุ่นยนต์สำหรับเก็บจาน รองรับน้ำหนักได้กว่า 60 กิโลกรัม กันน้ำ และ สามารถเรียกหุ่ยนต์ผ่าน Wristband IOT

ccc1.png

ราคาจำหน่าย

299,000 บาท

สัญญาเช่า 2 ปี ( 24 เดือน ) 

14,900 บาท/เดือน

สัญญาเช่า 1 ปี ( 12 เดือน ) 

16,000 บาท/เดือน

bottom of page