top of page

KettyBot

หุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งการเสริฟอาหารการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สามารถทำงานได้ในพื้นทีทางเดินที่แคบ

KettyBot

3

bottom of page